ИМПРЕСУМ

Радио 102ка

www.102.mk

www.facebook.com/radio102ka/

Трговско Радиодифузно Друштво Радио 102ка-фм Дооел Струга

ул. Маршал Тито бр. 20 (градски пазар на спрат)

6330 Струга, Република Македонија

Главен и одговорен уредник:

Дејан Јанкоски

Новинари:

Ирена Мрческа   Тања Мојсоска

Техничка поддршка:

Никола Јаканоски    Васко Мукоски

Контакт:

info@102.mk

www.102.mk

тел: + 389 70 600 426